Beleidsplan - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Beleidsplan

Vereniging > ANBI regeling
Doelstelling De Elf Marken
 
 
De vereniging is in 1983 opgericht en heeft ten doel “de beoefening van de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder die van het grondgebied van de voormalige gemeente Gorssel alsmede de bevordering in zo breed mogelijke kring van de belangstelling voor de geschiedenis van de voormalige gemeente Gorssel in al haar aspecten”. De naam van de Historische Vereniging De Elf Marken komt overeen met het grondgebied van de voormalige gemeente Gorssel.
 
 
 
 
Beleidsplan De Elf Marken
 
 
Het beleid is gericht op:
 
 
A.     Ledenbestand
 
Activiteiten gericht op het aanhouden van een relatief hoog ledenbestand in de voormalige gemeente Gorssel van minimaal 750 leden. Ook willen we minimaal 80 ondernemers uit het activiteitengebied in ons ledenbestand hebben, die een donatie geven van 50-150 euro. Als tegenprestatie worden de namen van de ondernemers vermeld in het ledentijdschrift Ons Markenboek [OMB] dat vier keer per jaar naar de leden wordt gestuurd. OMB bevat bestuurs-informatie en relevante artikelen over historische gebeurtenissen in de voormalige gemeente Gorssel. De gemiddelde leeftijd van onze leden ligt relatief hoog; de ambitie is ook jongere leden te werven.
 
 
B.      Naamsbekendheid
 
Vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid
 
 
C. Samenwerking
 
Samenwerking met de gemeente Lochem en het Historisch Genootschap Lochem alsmede brede advisering aan de gemeente over historische onderwerpen
 
 
D. Activiteiten  
 
Het voeren van een interessante cluster van activiteiten. De vereniging kent naast het bestuur een flink aantal vrijwilligers die de werkgroepen bemensen, die deze activiteiten uitvoeren.
 
 
Genealogie. Deze werkgroep heeft als taak om ieder jaar een boek te publiceren over een bekende familie uit het werkgebied. Dit boek wordt dan aan belangstellenden verkocht.
 
 
Bibliotheek. In de bibliotheek zijn een groot aantal boeken, kaarten, foto’s en films opgenomen. De vereniging heeft als huisvesting het Tramstation in Gorssel. Een fraai historisch pand waar alle relevante informatie fysiek en/of digitaal beschikbaar is. Collectiebeheer is een belangrijk aandachtspunt.
 
 
Kunstexposities. Deze worden tegen een kleine vergoeding gehouden in het pand, die door grote glazen wanden van buitenaf zichtbaar zijn. Daarnaast is het pand aantal dagen per jaar opengesteld voor belangstellende [niet]leden.
 
 
Lezingen. Regelmatig worden lezingen over historische onderwerpen georganiseerd, die gratis bezocht kunnen worden door leden. Niet leden betalen een bijdrage in de kosten.
 
 
Excursies. Tweemaal per jaar wordt een excursie georganiseerd. Leden kunnen daar tegen een kostendekkende bijdrage aan deelnemen.
 
 
Deelname aan herdenkingen. De vereniging is actief betrokken bij formele en informele herdenkingen in het werkgebied, met name de 4 en 5 mei herdenkingen.
 
 
Archeologie. Dit is een nieuwe activiteit evenals Streektaal.
 
 
Onderhoud historische graven en gedenkstenen. Vrijwilligers van de vereniging zijn actief op dit gebied.
 
 
Verder zijn er werkgroepen voor de redactie van Ons Markenboek en deze website.
 
 
Voor de samenstelling en uitgave van  boeken over de dorpen in het werkgebied worden tijdelijke werkgroepen gevormd. De netto opbrengsten worden als bijzondere baten in de jaarcijfers opgenomen omdat deze boeken geen deel uitmaken van de kernactiviteit van de vereniging.
 
 
E. Financiële positie  
 
Verbeteren van de financiële positie. Het streven is gericht op het aanhouden  van een eigen vermogen van ongeveer tweemaal de jaarlijkse contributie- en donatie-inkomsten.
 

Het normale exploitatieresultaat is al enige jaren negatief. Wij stellen de ledenvergadering voor de contributie in 2021 te verhogen van 20 naar 25 euro per jaar. Het lidmaatschap geldt ook voor de partner van het in het leden bestand vermelde lid. Ook zijn we in gesprek met de gemeente over een vergoeding voor activiteiten ten behoeve van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud historische graven.
 
De vermogenspositie is gunstig ondanks het gemelde exploitatietekort. Dit is ontstaan door het uitgeven van boeken over de dorpskernen van de voormalige gemeente Gorssel. Wij houden een bestemmingsreserve aan voor tegenvallende boekenopbrengsten alsmede voor noodzakelijke investeringen in apparatuur om onze digitale opslag te verbeteren en voor uitgaven die noodzakelijk zijn om onze activiteiten te verbreden en te verdiepen.
 
Terug naar de inhoud