ALV 13 jun. 2023 - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

ALV 13 jun. 2023

Vereniging > Alg. Ledenverg.
Agenda jaarvergadering dinsdag 13 juni 2023 Joppe, Het Bosrestaurant, aanvang 19.30 uur.
  
1.      Opening en mededelingen door de voorzitter
 
2.      Notulen van de ledenvergadering 2022, klik hier
        
3.      Jaarverslag secretaris 2022, klik hier
 
4.      Jaarverslag penningmeester 2022, klik hier
       
5.      Verslag kascommissie.
        Als opvolger van Bert van Poecke was in eerste instantie Herman van Essen uit Gorssel toegetreden tot de kascommisssie.
        Door omstandigheden kon hij niet als commissielid optreden. In zijn plaats is dhr. Kees de Waal uit Gorssel in de kascommissie gekomen.
        Daarom bestaat deze commissie dit jaar uit Hylke Crone en Kees de Waal.
 
6.      Verkiezing nieuw lid kascommissie i.p.v. Hylke Crone
 
7.      Bestuursverkiezing:
        In 2023 zijn Henk Hietbrink en Johan te Linde aftredend en herkiesbaar.  
 
8.      Rondvraag
 
9.      Sluiting
 
PAUZE
 
20.15 uur: Na de pauze wordt de film over het 150-jarig bestaan van de RK-kerk Joppe vertoond. Deze film zal ingeleid en toegelicht worden door dhr. Marsman.
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 13 juni 2023
 
 
1.       Opening en mededelingen.
 
Voorzitter Jan Haijtink kon om 19.30 uur bij de opening van de vergadering circa 50 leden in Joppe in Het Bosrestaurant verwelkomen. Afmeldingen waren er van Guus Bosman, Hylke Crone, Cees de Waal, Ad de Ruiter, Arend Rolden, Joop Hekkelman en Jan Huisjes. In zijn openingswoord herdacht onze voorzitter allereerst ons bestuurslid Henk Pelgrum. Jan memoreerde dat Henk vanaf de oprichting in 1983 een actief lid was. Van zijn hand verschenen meerdere artikelen in Ons Markenboek. In 2002 werd Henk bestuurslid. Hij nam zitting in tal van commissies. In de werkgroep Genealogie werd hij voorzitter. In de kroniek ‘Almen ten voeten uit’ heeft Henk de geschiedenis van 69 boerderijen beschreven.
 
Vervolgens ging onze voorzitter in op de stand van zaken rond de herziening van ‘De Voet Dwars’. Er is voortgang in de opmaak van het boek. Maar het verifiëren van de gegevens levert veel opzoekwerk en dus vertraging op. De vaak slechte kwaliteit van de oude foto’s zorgt ook voor problemen. Vervolgens werden door Jan enkele geplande activiteiten in het najaar van 2023 gememoreerd. In verband met ons 40 jarig jubileum zijn de jubileumlezingen gestart. Daarbij wordt in elk dorp van ons werkgebied de geschiedenis van de laatste eeuwen behandeld. In Almen en Harfsen waren deze lezingen een succes. Gorssel volgt in september en in oktober en november zijn respectievelijk Epse en Eefde aan de beurt.
 
Volgend jaar zal op 25 mei weer een Genealogische Dag in Gorssel gehouden worden. Deze keer wordt de stamboom van de familie Makkink uitgeplozen.   
 
Het ledental van onze vereniging is stabiel. We hebben nu 769 leden, waarvan 81 (sponsor)leden. Na deze mededeling over het verloop van het ledenbestand werd de agenda verder afgewerkt.
 
 
2.      Notulen van de algemene ledenvergadering op 7 juni 2022
 
Deze notulen zijn te vinden op de website van De Elf Marken, www.deelfmarken.nl, via de button Vereniging en OMB 40e jaargang nr. 3, augustus 2022 en werden zonder op - en aanmerkingen onder dankzegging voor de samensteller vastgesteld.
 
 
3.      Jaarverslag secretaris over 2022
 
Het jaarverslag 2022 is te vinden op de website van De Elf Marken (www.deelfmarken.nl), via de button Vereniging. Er kwamen geen vragen over het jaarverslag. Het werd met algemene stemmen goedgekeurd.
 
 
4.      Financieel jaarverslag 2022
 
Annette van Meel gaf een korte toelichting op de in OMB 2023-2 gepubliceerde financiële stukken. De feitelijke jaarafsluiting was positief, mede dankzij de verhoogde contributies. Maar door de (laatste) afschrijving bedraagt het resultaat dit jaar nog een verlies van € 222,-.
 
Annette gaf een toelichting op de herverdeling van de reserves, zodat het duidelijker wordt welke reserves gebruikt kunnen worden om projecten op te zetten en investeringen te doen.
 
Voor komend jaar wordt er geïnvesteerd in nieuwe ICT apparatuur. Ook wordt er geld uit de bestemmingsreserve gehaald voor de viering van het jubileumjaar.
 
Naast OMB 2023-2 zijn de jaarcijfers 2022 en de toelichting daarop ook op de website van de vereniging te vinden.
 
 
5.      Verslag kascommissie
 
Deze keer bestond de kascommissie uit de heren Hylke Crone en Kees de Waal. Kees zou de kascommissie vertegenwoordigen, maar is helaas geblesseerd geraakt en kon derhalve niet verschijnen.
 
In OMB 2023-2 zijn hun bevindingen over de jaarcijfers 2022 afgedrukt. Ze zijn van mening dat de jaarcijfers een getrouw beeld geven van de activiteiten in 2022 en van de financiële positie per ultimo 2022. Vervolgens werd Annette van Meel decharge verleend.
 
 
6.      Verkiezing kascommissielid
 
Aftredend was de heer Hylke Crone. Een nieuw kascommissielid diende gevonden te worden. Spontaan meldde Caroline Dijkerman zich aan. Zij werd met algemene instemming benoemd.
 
 
7.      Bestuursverkiezing
 
Aftredend en herkiesbaar in 2023 zijn Henk Hietbrink en Johan te Linde, waarbij aangetekend moet worden dat Johan in april 2024 zijn functie als secretaris zal neerleggen. Henk en Johan werden door de vergadering met algemene instemming herkozen. Als nieuw bestuurslid werd door Jan Haijtink Henk Muileman uit Almen aan de aanwezigen voorgesteld. Henk is al van de oprichting lid van De Elf Marken en is op vele terreinen actief met name in het onderwijs en in de muziekwereld. We zijn blij dat Henk zijn kennis voor onze vereniging wil inzetten. Onder applaus werd Henk in het bestuur gekozen. Het bestuur bestaat nu uit elf leden en is daarmee voltallig.
 
 
8.      Rondvraag
 
Tijdens de rondvraag nam Gerrie Makkink het woord. Zij was via de nieuwsbrief attent gemaakt op het op Youtube geplaatste oorlogsverhaal van Wim Steging en zij vroeg zich af hoe de overige oorlogsverhalen uit onze gemeente te benaderen zijn. Gerrit Groot Wassink als redacteur van de nieuwsbrief kon haar hierover uitsluitsel geven. Omdat van onze leden nog steeds een aantal e-mailadressen niet bij Gerrit bekend zijn, krijgt niet iedereen deze nieuwsbrief. Bij deze nogmaals de oproep om uw e-mailadres aan Gerrit op te geven via d11m.nieuwsbrief@outlook.com.
 
 
9.      Sluiting.
 
Om 20.15 uur was het eerste gedeelte afgelopen en na een korte pauze kreeg Theo Marsman   de gelegenheid de film over het 150-jarig bestaan van de RK-kerk Joppe in te leiden en te vertonen. Deze film ‘De Trots van Joppe´ is gemaakt in 2020 en werd voor de derde keer vertoond. Gezien het applaus na afloop werd de film door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Aan het eind van de avond bedankte Jan Haijtink Theo Marsman voor zijn inbreng. De aanwezigen werden voor hun komst bedankt en Jan wenste hen allen wel thuis.
 
 
 
Terug naar de inhoud