ALV 7 jun. 2022 - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

ALV 7 jun. 2022

Vereniging > Alg. Ledenverg.
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
 
7 juni 2022
 

 
1. Opening en mededelingen
 
Voorzitter Jan Haijtink kon om 19.30 uur bij de opening van de vergadering circa 50 leden in de discokelder van Dorpshuis Het Hart in Eefde verwelkomen. Afmeldingen waren er van Henk Bruil, Henk Pelgrum en Roel Hendriks. Jan begon zijn openingswoord met de opmerking dat hij blij was, dat het gelukt was om nog voor 1 juli de ledenvergadering te houden. De vorige ledenvergadering werd op 9 november 2021 gehouden. In het voorjaar van 2020 en ook in het voorjaar van 2021 was het als gevolg van de coronapandemie niet mogelijk geweest om de leden bij elkaar te roepen.  
 
Vervolgens maakte Jan Haijtink melding van het feit dat door corona in het afgelopen seizoen geen lezingen gehouden konden worden. Gelukkig kon uiteindelijk op 17 mei de lezing van Ad van Liempt over de nasleep van de bevrijding wel doorgaan. Deze gemeenschappelijke lezing met het Historisch
 
Genootschap Lochem Laren Barchem zou eerst in maart 2020 gehouden worden, maar werd daarna door de coronagolven drie keer uitgesteld. Daarna memoreerde de voorzitter enkele geplande activiteiten in de zomer en in het najaar van 2022. Zo zal op 12 november in Gorssel weer een genealogische dag gehouden worden. Deze keer wordt de stamboom van de familie Korenblik en Korenblek in beeld gebracht.   
 
De ontwikkeling van het ledenbestand is als volgt: na eerdere kleine dalingen in 2018 en 2019 en stijging in 2020 is het aantal leden in 2021 weer iets gedaald. We hebben nu 696 leden. Daarnaast hebben we 76 (sponsor)leden, zodat we in totaal 772 leden hebben.  
 
Na deze mededeling over het verloop van het ledenbestand werd de agenda verder afgewerkt.  
 

 
2.  Notulen van de algemene ledenvergadering op 9 november 2021
 
Deze notulen waren afgedrukt in OMB 40e jaargang nummer 1, februari 2022 en werden zonder op - en aanmerkingen onder dankzegging voor de samensteller vastgesteld.  
 

 
3.  Jaarverslag secretaris over 2021
 
Het jaarverslag 2021 is te vinden op de website van De Elf Marken (www.deelfmarken.nl), via de button
 
‘Vereniging. Er kwamen geen vragen over het jaarverslag. Het werd met algemene stemmen goedgekeurd.  
 
 
 
4.  Financiële jaarverslag 2021  
 
Annette van Meel gaf een korte toelichting op de in OMB 40e jaargang nummer 2, mei 2022 gepubliceerde financiële stukken. Corona heeft zijn uitwerking gehad op de jaarcijfers. Zoals u in de toelichting hebt kunnen lezen waren er een aantal tegenvallers, maar gelukkig ook een aantal meevallers. Per saldo is er sprake van een negatief exploitatieresultaat van € 2.665,-. Dankzij een aantal bijzondere baten is het totale resultaat over 2021 toch nog net positief met een saldo van € 113,-.
 

 
5.  Verslag kascommissie  
 
Deze keer bestond de kascommissie uit Bert van Poecke en Hylke Crone. Beide heren waren verhinderd. In OMB 2022-2 zijn hun bevindingen over de jaarcijfers 2021 afgedrukt. Ze zijn van mening dat de jaarcijfers een getrouw beeld geven van de activiteiten in 2021 en van de financiële positie per ultimo 2021. Vervolgens vroeg devoorzitter aan de vergadering de penningmeester te dechargeren. Onder groot applaus werd Annette van Meel decharge verleend.  
 

 
6.  Verkiezing kascommissielid
 
Aftredend was Bert van Poecke. Een nieuw kascommissielid diende gevonden te worden. Spontaan meldde Herman van Essen zich aan. Hij werd met algemene instemming benoemd.
 

 
7.  Bestuursverkiezing
 
Aftredend en herkiesbaar in 2022 waren Gerri Smale, Joop Hekkelman en Koos Bleeker. Gerri en Joop waren herkiesbaar. Zij werden door de vergadering met algemene instemming voor een periode van drie jaar herkozen. Wij hopen, dat zij nog vele jaren hun krachten aan onze vereniging kunnen geven. Koos had zich niet herkiesbaar gesteld. Dit jaar zal hij nog de ledenadministratie doen. Per 1 januari 2023 zal Koos zijn werk als ledenadministrateur overdragen aan Jan Huisjes. Het bestuur bestaat nu uit tien leden en is daarmee voltallig.  
 

 
8.  Rondvraag
 
Tijdens de rondvraag uitte Nico Meerburg zijn waardering voor de nieuwsbrief. De redacteur hiervan is Gerrit Groot Wassink. Omdat van onze leden nog steeds een aantal e-mailadressen bij Gerrit niet bekend zijn, krijgt niet iedereen deze nieuwsbrief. Bij deze nogmaals de oproep om uw e-mailadres aan Gerrit op te geven via d11m.nieuwsbrief@outlook.com.  
 
Herman van Essen wees ons nog eens op het belang van sponsoren. Hij miste op de lijst van sponsoren een aantal bedrijven. De voorzitter antwoordde hierop dat in het verleden een groot aantal sponsoren door Piet Staal geworven is. Ook na het vertrek van Piet uit het bestuur worden nieuwe bedrijven bezocht, waarbij ieder bestuurslid zijn eigen dorp bewerkt.   
 

 
9.  Sluiting
 
Om 20.15 uur was het eerste gedeelte afgelopen en na een korte pauze kreeg Henk Hietbrink de gelegenheid een presentatie te geven over de geschiedenis van Het Hassink in Epse.  
 
De rijke geschiedenis van Het Hassink is uitgezocht door Johan de Jong. Van zijn hand is enkele jaren geleden een boek verschenen over Het Hassink. Dit boek is bij de vereniging nog steeds verkrijgbaar. Aan het eind van de avond bedankte Jan Haijtink de spreker voor zijn boeiende lezing. De aanwezigen werden voor hun komst bedankt en Jan wenste allen wel thuis.
 
 
 
 
Terug naar de inhoud