Jaarcijfers 2018-2020 - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Jaarcijfers 2018-2020

Vereniging > Jaarcijfers
Compacte Resultatenrekening De Elf Marken

2018
2019
2020
BatenContributies
14975
14090
14310
Donaties
5125
4863
4585
Giften
1017
1328
604
Rente
11
6
6
Bibliotheek
42
351
91
Boeken dorpen
10892
6261
2065
Verhuur Tramstation
1190
602
51
Genealogie
833
2511
94
Jumboboek


1903
Diversen
553

529
Totaal
34638
30012
24238
Totaal excl. boeken (a)
23746
23751
20270
LastenOns Markenboek
617866276528
Lezingen
785650
Bankkosten
214218250
Bestuurskosten
4948211305
Huur en service
703166875906
Energie
269425462372
Telefoon
517577488
Verzekeringen
5751003756
Gemeentelijke belastingen
946948900
Water
53221209
4/5 mei
13920078
Afschrijvingen
227822782278
Excursies
19728
Diversen
499619571283
Totaal (b)
27097
24153
22393
Exploitatieresultaat (a-b)
-3350-402-2123
Bijzonder resultaat (boeken)
930062613968
Totaal
5950
5859
1845
Balans De Elf Marken

2018
2019
2020
Activa


Vaste activa
7329
5801
3523
Vlottende activa
7290
2000
2000
Liquide middelen
51788
64525
68648
Totaal
66407
72326
74171
PassivaBeginsaldo eigen vermogen
40457
46407
52266
Resultaat
5950
5859
1845
Eindsaldo eigen vermogen
46407
52266
54111
Voorzieningen boeken
20000
20000
20000
Vlottende passiva
6060
Totaal
66407
72326
74171

Toelichting bij de jaarcijfers 2020

Het corona jaar 2020 is natuurlijk ook van invloed geweest op de financiële cijfers. Er zijn veel minder activiteiten uitgevoerd, de 75-jarige herdenking van de bevrijding moest worden uitgesteld. De genealogie dag kon niet doorgaan en ook de activiteiten van andere werkgroepen zijn negatief beïnvloed o.m. door de noodzakelijke sluiting van het Tramstation.
 
De vaste inkomsten in de vorm van contributies en donaties zijn redelijk op peil gebleven. Wij zijn de leden uiteraard dankbaar dat het lage niveau van activiteit niet heeft geleid tot opzeggingen. Door het relatief hoge leeftijdsbestand moet het bestuur zich inspannen om het natuurlijk verloop in de aantallen leden te compenseren met de aanwas van nieuwe leden. De leden kunnen hierbij natuurlijk helpen door zelf onze vereniging aan te bevelen bij vrienden en kennissen die in het gebied van de voormalige gemeente Gorssel wonen. Ook de deelname aan de Jumbo actie is onder meer ingegeven als middel ter vergroting van de naamsbekendheid en daarmee de groei van het aantal leden. Het bestuur en veel vrijwilligers hebben een stevige bijdrage geleverd aan het welslagen van dit project hetgeen ook heeft geleid tot een incidentele bate van de Jumbo wat heeft voorkomen dat we in 2020 voor het eerst sinds jaren een negatief resultaat zouden hebben behaald.
 
Ook de giften zijn lager uitgevallen onder meer door een lagere bate van de RABO Club Support actie, het voormalige Hart voor de Achterhoek project. Enerzijds door toename van het aantal deelnemende verenigingen waardoor de bate per stem is gedaald, anderzijds hebben we ook de indruk dat niet bijna alle bij de RABO bankierende leden aan deze actie hebben meegedaan. Ook de verkoopopbrengst van onze dorpen- en stoomtramboeken is aanzienlijk lager dan verwacht hoewel een dalende trend natuurlijk in de lijn der verwachting ligt. De materiaalkosten voor het onderhoud van speciale graven mag sinds kort bij de gemeente worden gedeclareerd hetgeen leidt tot een kostenverlaging op jaarbasis.
 
Wat de kosten betreft kan worden opgemerkt dat deze voor een aanzienlijk deel vast zijn, toch heeft het lagere activiteitenniveau ook geleid tot een daling van het variabele kostendeel. Vast zijn onder meer de kosten van ons communicatiemiddel met de leden ‘Ons Markenboek’[OMB] en een groot deel van de huisvestingslasten. De bestuurskosten zijn hoger onder meer door de kosten van zaalhuur omdat in het Tramstation vanwege beperkte ruimte niet vergaderd mocht worden.
 
Per saldo is een negatief exploitatieresultaat ontstaan ad 2123 euro, dit exploitatieresultaat is al vele jaren negatief. Het bestuur zal daarom aan de leden voorstellen de contributie vanaf 2022 met 5 euro te verhogen naar 25 euro per jaar. De bijzondere baten bestaan dit jaar uit de netto Jumbo bijdrage van 1903 euro en de bate uit verkoop van de dorpen- en stoomtramboeken ad 2065 euro. Door een speciale actie zijn er relatief veel stoomtramboeken verkocht. Per saldo bedraagt het totale resultaat 1845 euro.
 
Onze financiële positie zien we in de balans. Deze kan positief worden beoordeeld. Onze solvabiliteit is goed, bovendien hebben we een voorziening gespaard, mede uit de opbrengst van de verkoop van boeken over de dorpen in ons gebied.
 
Het bestuur heeft binnenkort een beleidsdag waar zal worden gesproken over de besteding van deze voorziening in vernieuwing en uitbreiding van de activiteiten van onze werkgroepen, alsmede over de noodzakelijke investeringen in automatisering en website en de noodzakelijke apparatuur.
 
Hoe het herstel van de activiteiten in 2021 zal zijn is nog moeilijk te overzien. Een begroting voor dit jaar is dan ook lastig te maken. Het voornemen is om in 2021 een nieuw boek uit te geven over de periode van de tweede wereldoorlog. Een aantal herdenkingsactiviteiten met betrekking tot 75 jaar herdenking van het einde van deze oorlog is uitgesteld naar 2021. Onzeker is nog of dit uitstel zal leiden tot concrete activiteiten dit voorjaar.
 
Bestuur De Elf MarkenToelichting bij de jaarcijfers 2019

Het totaalresultaat van De Elf marken is positief met een batig saldo van 5859 euro. Dit batig saldo is met name behaald door het resultaat op onze boekenverkoop ad 6261 euro, dat voortaan als bijzondere bate zal worden aangemerkt.

Het exploitatieresultaat bedraagt -2402 euro en is daarmee minder negatief dan in 2018 door een zeer succesvol project van de werkgroep genealogie in 2019, die een boek hebben gepubliceerd over de familie Roeterdink. Het boek is in grote oplage  verkocht, waarmee een incidentele netto bate van ruim 2500 euro werd gerealiseerd. Dankzij deze bate is het exploitatieresultaat minder negatief dan in 2018.

In vergelijking met 2018 zien we een beperkte daling van de contributie en donatiebaten. Het bestuur wil de leden hierbij oproepen onze vereniging aan te bevelen in hun relatienetwerk. Ook zal onze vereniging deelnemen aan een actie van de Jumbo in Gorssel, die naast een opbrengst tevens onze naamsbekendheid zal bevorderen, ook onder jongere mensen.

De giften zijn vooral positief beïnvloed door de actie Hart voor de Achterhoek van onze Rabobank Achterhoek Oost. Wij willen al onze leden die bij deze bank bankieren oproepen om ook lid te worden van deze bank en in september twee stemmen uit te brengen op de Elf Marken. Iedere stem levert circa 4 euro op. De bate voor onze vereniging bedroeg dit jaar 817 euro, maar dit bedrag zou nog aanzienlijk hoger zijn als u als lid van deze Rabobank allemaal zou meedoen en twee stemmen uitbrengen op de Elf Marken. U krijgt ook over 2020 de stemmogelijkheid door de bank thuis gestuurd.

Gezien het structureel negatieve exploitatieresultaat en de tijdelijke alsmede dalende bijzondere baten zal het bestuur u verzoeken akkoord te gaan met een contributieverhoging met 5 euro naar 25 euro met ingang van 2021.
Ook zijn wij met de gemeente Lochem in gesprek over een beperkte vergoeding voor activiteiten die wij ten behoeve van de gemeente uitvoeren.

De werkgroepen streven in het algemeen naar een kostendekkende activiteit. Bij Genealogie is er in 2019 sprake van een incidentele hoge positieve bate. De kosten van communicatie met de leden via ‘Ons Markenboek’ is een naar onze mening een noodzakelijke kostenpost. De diverse kosten hebben betrekking op de vrijwilligersbijeenkomst, het bezoek van familieleden van de piloot Hurrell en kosten onderhoud graven ad 474 euro, die mogelijk nog zullen worden gedeclareerd bij de gemeente Lochem.

Met een beperkte vergoeding van de gemeente en de contributieverhoging verwachten wij vanaf 2021 een neutraal exploitatieresultaat te kunnen behalen. Voor dit jaar verwachten wij nog wel een exploitatieverlies, zeker ook door extra kosten in verband met de viering van 75 jaar bevrijding.
In 2019 zijn de vlottende activa op de balans sterk gedaald, een vordering van 4290 euro van het Gorsselboek in 2018 is in januari 2019 ontvangen. De liquide middelen zijn sterk gestegen, niet alleen door het resultaat, maar vooral ook door de daling van de vlottende activa op de balans.

Bestuur De Elf Marken
Terug naar de inhoud